InstructionsFor Use Lenful Seller v2

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LENFUL V2 SELLER

I - Manager Order & Order

 

A. Quản lý Order

Đăng nhập vào tài khoản, chọn Manager Your Order từ Dashboard hoặc Order => All Order từ menu bên trái

 

B. Thông tin các trạng thái

 

 • All: Tất cả Order
 • Pending: Các đơn mới tạo
 • Picked: Các đơn đã thanh toán và chuyển sản xuất
 • Process: Đơn hàng đang sx và gửi đơn vị vận chuyển
 • Fulfilled: Đơn hàng đã Active Tracking và Delivered
 • Rejected: Đơn hàng bị từ chối
 • Canceled: Đơn hàng bị hủy
 • Refund: Đơn hàng lỗi hoặc bị kiện (hoàn tiền cho Seller)

C. Sử dụng bộ lọc

 

 • Keyword… : Lọc theo từ khóa trong tên sản phẩm
 • Status All: Lọc theo trạng thái
 • 2020-08-01 ~ 2021-02-18: Lọc theo thời gian
 • 10 Per page: Số lượng sản phẩm trên 1 trang

D. Thêm đơn hàng mới

Bấm vào + Order để thêm đơn hàng mới

 

 • 1 - Product: Chọn sản phẩm
 • 2 - Shipping: Đơn vị vận chuyển
 • 3 - Your Product Name: Tên sản phẩm trên đơn hàng của bạn
 • 4 - Item Number: Số lượng
 • 5 - Mockup URL: Link ảnh mockup (từ web của bạn hoặc up lên google drive) Lenful biết in như thế nào
 • 6 - Design URL: Link ảnh Design PNG (từ web của bạn hoặc up lên google drive)
 • 7 - Order Info

  Store: Chọn tên Store

  Your Order ID: ID đơn hàng của bạn

  Order Note: Ghi chú đơn hàng

 • 8 - Shipping Address: Địa chỉ nhận hàng của khách
 • Sau khi nhập xong thông tin bấm để tạo đơn hàng

E. Chỉnh sửa đơn hàng

Bấm vào ID đơn hàng để chỉnh sửa đơn hàng ở trạng thái Pending

 

Bấm Update để lưu lại

F. Import hàng loạt đơn hàng

Bấm vào + Import Order để thêm đơn hàng mới

 

 • System's template: Link download file mẫu
 • List SKU: Mã sản phẩm theo tên
 • Guide link: Link chi tiết hướng dẫn tạo file import (bỏ qua bước 1)
 • Upload và ấn Next để import

G. Nhân bản đơn hàng

Nhân bản đơn hàng giúp bạn tạo các đơn hàng giống nhau nhanh hơn

Order -> All Order -> Bấm vào nút Duplicate để nhân bản đơn hàng

 

Sau khi chỉnh sửa thông tin đơn hàng mới (nhân bản) -> Bấm Duplicate để đăng Order

II. Tạo đơn hàng từ các design đã tạo trước đó

Chọn Order => Design Library => Chọn design đã up trước đó => Order

III. Đổi mật khẩu tài khoản

Settings => My Account

Nhập mật khẩu cũ & mật khẩu mới => Change Password

IV. Xem số dư và nạp tiền

 

A - Xem số dư: Billing => Lenful Wallet

 

WALLETS TOTAL: Tổng số tiền trong ví

ORDERS TOTAL: Số tiền cần thanh toán

YOUR BALANCE: Số dư khả dụng

 

B - Nạp tiền: Billing - > Payments

OP1 - Chuyển khoản qua bank

Stk: 19032268390022

Techcombank

HOANG MANH CUONG

Ghi chú chuyển tiền: “seller name” “order date”

Ví dụ: "A 050820”

 

OP2 - Thanh toán qua PO/PIPO

Ghi chú chuyển tiền: “seller name” “order date”

Ví dụ: "A 050820”

Via PO/PIPO: [email protected]

 

Lưu ý: Sau khi chuyển tiền bấm nút chát với support để được xác nhận nhanh nhất

back to top