Your cart

Cách tạo Orders đơn giản với Lenful V6

Wednesday, October 4

Bước 1: Tạo Design SKU.

Bước 2: Tạo Đơn Hàng.


Bức 1: Tạo Design SKU.

1.1 Click Design Library - Design SKU - Quick Create Design


1.2 Điền thông tin cho SKU cần tạo

+) Tên SKU

+) Chọn Sản phẩm

+) Tải mockup từ máy tính hoặc bằng URL

+) Tải design từ máy tính hoặc bằng URL

+) Click Save

Lưu ý: Đối với các sản phẩm 3D, 2D, ... sẽ có các tùy chọn vùng in khác nhau mà chúng ta sẽ up design tương ứng vào các vùng in.

Ví dụ: sản phẩm 2D sẽ có vùng in mặt trước, mặt sau, ngực trái.

1.2 Điền thông tin

1.2 Điền thông tin xong Click Save

1.2 Tạo thành công SKU


Bước 2: Tạo Đơn Hàng.

2.1 Tạo đơn hàng trực tiếp tại màn hình Design SKU

+) Chọn SKU cần tạo đơn -> Click Add To Cart.

+) Chọn biến thể cần đặt.

+) Số lượng.

+) Có thuê Clone Design hay không.

+) Add thêm variant nếu đơn hàng có cùng SKU và nhiều item biến thể khác nhau.

+) Click Add To Cart nếu đơn hàng có nhiều SKU khác nhau hoặc Click Create New Orders.


2.1 Tại màn hình Create Orders (Kiểm tra thông tin item đơn hàng)


2.1 Tại màn hình Create Orders (Kiểm tra thông tin đơn hàng)