Your cart

Hướng dẫn Import Orders bằng File Excel

Wednesday, October 4

Bước 1: Click Orders -> Import Orders -> Orders Template

Bước 2: Tải file -> File -> Download -> Microsoft Excel (.xlsx)

Bước 3: Điền File

order_number: Mã đơn hàng trên Store bán

design_sku: Tên SKU đã có trên hệ thống (Nếu hệ thống chưa tạo SKU thì sẽ tự động tạo)

product_sku: Vào chi tiết Product để lấy đúng SKU Product theo cả cả biến thể.

quantity: Số lượng

first_name, last_name, email, phone, country_code, province, city, zip, address_1, address_2, shipping, note, tags: Thông tin khách hàng

shipping: 0,1,2,3,4

Có các kiểu Shipping sau:

  • Standard Shipping (tương ứng là 0)
  • Ground Shipping (tương ứng là 1)
  • Express Shipping (tương ứng là 2)
  • 3 Days Shipping (tương ứng là 3)
  • Special Shipping (tương ứng là 4)
  • US Island (tương ứng là 5)
  • WW Standard Shipping (tương ứng là 6)

Nếu bạn chọn Standard Shipping thì chỉ cần điền là 0

mockups: Link ảnh mockup

print_area_3d: Link Design với sản phẩm là sản phẩm 3D in Full Over

print_area_full: Link Design với sản phẩm là sản phẩm 2D in Full Over như Blanket, Poster

print_area_front: Link Design với sản phẩm là sản phầm 2D in mặt trước như T Shirt.

print_area_back: Link Design với sản phẩm là sản phầm 2D in mặt sau như T Shirt.

print_area_left_cheft: Link Design ngực trái

print_area_right_cheft: Link Design ngực phải

print_area_left_sleeve: Link Design tay trái

print_area_right_sleeve: Link Design tay phải

print_area_neck: Link Design cổ áo

  • Lưu ý: Phần vùng in print_area chỉ cần điền phần vùng in tương ứng với sản phẩm và mockup không cần điền hết. Cả các trường không cần thiết có thể bỏ trống.

Bước 4: Click Orders -> Import Orders -> File -> Click Import

Bước 5: Chọn hết những đơn Pending vừa Import xong -> Checkout để thanh toán.

Bước 6: Purchase ( Thanh toán) - Và đơn hàng sẽ được đi vào sản xuất.


B1: Click Orders -> Import Orders -> Orders Template


B2: Tải file -> File -> Download -> Microsoft Excel (.xlsx)


B3: Điền File ( Product -> Details Product -> Lấy SKU Product)


B3: Điền File (Thứ tự shipping của sản phẩm)


B3: Điền File (Vào tạo SKU Design để check xem Design Sản phẩm đó như nào để điền link Design cho đùng trường ở file Template Import)


B4: Click Orders -> Import Orders -> File -> Click Import