Your cart

Tiktok Integration

Friday, March 22

IntegrationI. Hướng dẫn seller chưa có tài khoản tiktok bán hàng

 

Bước 1: Seller vào trang: https://seller-us.tiktok.com/

Bước 2: Nếu seller chưa có tài khoản thì nhấn đăng ký tài khoản


 Bước 2.1: Seller nhấn vào button "Sign up now"

Bước 2.2: Màn hình hiển thị nhập email như hình vẽ


 


Bước 2.3: Sau khi nhập xong nhấn button “ Continue” màn hình hiển thị popup


 Bước 2.4: Seller nhấn buttton “ Confirm” màn hình hiển thị xác nhận


 

Bước 2.5: Màn hình hiển thị và gửi mã OTP trong email vừa đăng ký, người dùng nhập mã OTP


 


Bước 2.6: Màn hình hiển thị Set your password seller nhập “Password” và “confirm the passwordBước 2.7: Nhấn button “Continue

Bước 2.8 : Màn hình hiển thị seller chọn “ Business type ” sau đó nhấn “Next


 


Bước 2.9: Màn hình hiển thị “Primary representative “ seller nhập thông tin như hình ảnh dưới

 

 

Bước 2.10: Sau khi nhập đủ thông tin seller nhấn nút “ Next

Bước 2.11: Màn hình sẽ hiển thị thông tin shop


 Bước 2.12: Sau khi điền xong thông tin seller nhấn button “Next

Bước 2.13: Màn hình đăng ký thành công sẽ hiển thị


 Bước 2.14: Kết thúc khi đăng ký

 

II. Hướng dẫn seller kết nối vào lenful

 

Bước 1: Tại màn hình sau khi đăng ký thành công màn hình hiển thị
Bước 2: Màn hình hiển thị seller nhấn vào icon như hình ảnh trên màn hình
Bước 3: Seller có thể nhấn vào “My account” nhấn vào profile

Bước 4: Màn hình hiển thị nhấn vào “Seller information


 

Bước 5: Màn hình hiển thị thông tin của shop

Bước 6: Vào trang https://seller.lenful.com/

Bước 7: Đăng nhập

Bước 8: Nhấn vào phần menu store màn hình hiển thị
Bước 9: Nhấn vào button “New store” màn hình hiển thị
Bước 10: Nhập "store name" lấy ở phần bước 4  shop name”

Bước 11: Sau khi nhập đủ các thông tin cái thì nhấn “ Connect