Your cart

Update Tình Hình Sản Xuất Xưởng Trung Quốc Mùa Sale

Wednesday, December 20

Notification

Hiện tại đã vào giai đoạn giữa mùa Sale, lượng đơn của tất cả các xưởng đều tăng lên nhiều, vì vậy thời gian sản xuất đơn hàng của các xưởng sẽ bị chậm 2-3 ngày so với thời gian sản xuất thông thường trên Website Lenful.


Quý Seller vui lòng lưu ý thông báo này để có phương án lên đơn cho phù hợp.


Trân trọng,

Popular

For Newbie

Privacy Policy
Privacy Policy

Monday, September 26

Terms & Conditions
Terms & Conditions

Monday, September 26

Return & Refund Policy
Return & Refund Policy

Monday, September 26

Sign up for Newsletter

Don't miss out on the latest industry insights and exclusive updates! Sign up for our Newsletter today to get the freshest news, tips, and strategies delivered straight to your inbox. Stay ahead of the game with information that can propel your business forward. Join our community of savvy subscribers now!

Powered by Lencam